Investeringar

I Eksjö kommun står våra Bolag för huvuddelen av investeringarna för kommunens räkning. Kommunens förvaltning står för en relativt liten investeringsvolym. Kommunen äger bolagen (Energi, EBO, EKFAB och IB)* där vi via ägardirektiv kan styra hur dom agerar.

  • Investeringarna skall vara så långt det är möjligt självfinansierade
  • Driftskostnaderna efter investeringen skall vara på en rimlig nivå och skall var utredda i samband med investringsbeluten
  • Byggnader och större investeringar skall konkurrensutsättas för att få bästa kvalitet och pris
  • I största möjliga utsträckning skall byggnaderna som genomförts på andra ställen tjäna som modell för våra behov
  • Tilldelad investeringsram skall användas till avsett ändamål

* Energi = Eksjö Energi   (Fjärrvärme, El och Elnät. Bredband)

* EBO = Eksjöbostäder   (Hyreslägenheter i allmännyttan)

* EKFAB = Eksjö kommunfastigheter  ( Skolor, äldreboende, idrottsanläggningar, förskolor etc)

* IB = Industribyggnadsbolaget  (Industrilokaler och företagsetableringar)