Centrum

Utan ett attraktivt och levande centrum är det svårt att argumentera fördelarna

med att bo och leva i den mindre tätorten eller staden

  • Moderaterna ser positivt på att möjligheten att utveckla kommunens tätorters centrum till välbesökta mötesplatser
  • Moderaterna anser att samarbete och samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringslivet krävs
  • Moderaterna betonar vikten av välskötta grönytor, torg och samlingsplatser
  • Moderaterna verkar för hög tillgänglighet