Barn och ungdomars utbildning är vår framtid

Detta var en insändare i SMT mitten av feb 2022

Förutsättningar för att nå goda resultat är många och några har nämnts i ledare, svar på ledare och debattinlägg de senaste dagarna. Att ha en hög andel behöriga pedagoger är en viktig del för kvalitativa lärmiljöer men utöver det är det flera andra faktorer som måste ges uppmärksamhet för framgångsrikt skolarbete.

Vi har en medvetenhet kring den stora bristen på pedagoger i landet och på Höglandet vilket innebär att vi inte bara ser rekryteringsbefrämjande insatser som en viktig del utan också verkar för kompetensutveckling för de som arbetar i våra skolor men ännu inte är behöriga pedagoger. Arbetsmetoder och arbetssätt måste utvecklas och till del genom digitalisering så att vi följer samhällsutvecklingen.

Många utmaningar har varit de senaste åren där våra pedagoger i verksamheterna gjort fantastiska insatser. Med denna bakgrund ser vi med tillförsikt på framtiden.

Vidare för att kunna tillgodogöra sig utbildning är elevers närvaro i skolan på många sätt avgörande och vi lägger särskild kraft på detta även om pandemin har varit särskilt utmanande. Språket är också en avgörande förutsättning för att kunna tillgodogöra sig studierna och då är studiehandledarna en nödvändig del i utbildningsteamen samt vårdnadshavares delaktighet stärkande. Pojkars lärande skiljer sig från flickors och behöver ett större fokus för att nå lika bra resultat som flickor.

Stora satsningar har gjorts de senaste åren. År 2014 var budgeten 311 milj kr för en verksamhet om 3000 barn/ungdomar och idag 470 milj kr för 3550 barn/ungdomar. Detta innebär en ökning från ca 37% till 40 % av kommunens samlade ekonomi. Det har dock inte räckt fullt ut då inflytt av barn och ungdomar skett under pågående budgetår utan kännedom i planeringsskedet. Därför har viss återhållsamhet varit nödvändig och vissa överskridande (1–17 milj) hanterats.

Eksjö kommun betalar bra lärarlöner jämfört med länet. Har landets lägsta sjukskrivningstal och en personaltäthet över riksgenomsnittet. Eksjö är enligt Lärarförbundet rankad som bästa skolkommun. Dessutom rankas Eksjö som en av landets absolut bästa huvudman av fackförbundet.

För de kommande åren har alliansen beslutat om riktade satsningar för att förstärka verksamheten ytterligare inom Barn och utbildningssektorn med 12–15 miljoner per år.

Detta för att öka förutsättningarna för bättre elevresultat i Grundskolan.

De närmaste åren är det viktigt att vi verkar för att ytterligare nå framgångar med;

 • Ungdomars motivation till att vilja lära

 • Skolnärvaron höjs

 • Antalet behöriga ökar inom pedagoger och studiehandledare

 • Storleken på klasser och dess sammansättningar

 • Tvålärarsystem

 • Teamarbete i klassrummet med stöd av studiehandledare och specialpedagoger

 • Kollegialt lärande

 • Förebyggande skolhälsovård

 • Fasta vikarier

 • Rastaktiviteter med rörelse och trygghet

 • Satsningar på bra lärmiljöer på skolorna i hela kommunen

Allt för att möjliggöra en positiv utveckling för våra barn- och ungdomars skolresultat som grund för fortsatta studier och arbete.


Alliansen i Eksjö kommun

Bo-Kenneth Knutsson (C) Ordf BUN

Anders Pansell (KD) V.ordf BUN

Lars Ugarph (M) Ledamot BUN

Magnus Alm (L) Ledamot BUN

.