Samhällsbyggande – det här vill Moderaterna i Eksjö

Mål: Moderaternas politik vill sätta människan främst och skapa ett samhälle för alla, oavsett var man bor. I framtidens Eksjö ska behovet av en hållbar tillväxt stimuleras. Miljön är viktig, med allt från egenproducerad el, effektiv avfallshantering och återvinning till attraktiva grönområden.

Infrastrukturen inom kommunen ska utvecklas med allt från gång- och cykelbanor, underhåll av gator och vägar till utveckling av allmänna kommunikationer. Moderaterna i Eksjö vill även fortsättningsvis skapa ytor för bostadsbyggande samt behov av mark. Möjligheter till blandade boenden utifrån var man befinner sig i livet ska finnas och utvecklas.

Samhällsbyggnad handlar om att vi med en god framförhållning ska vi ordna ett gott samhälle för alla oavsett var man bor. Vi ska skapa ett samhälle som sätter människan främst, ung som gammal.

 • Vi vill utveckla hållbara transporter, som elektrifiering av järnvägen och utbyggda allmänna kommunikationer.
 • Planera för fler attraktiva bostadsområden. Detta i en dialog med medborgarna. Med möjlighet att påverka utformningen av sin miljö.
 • Utveckla kommunens miljöprogram. Syftet är att få en kommun som bevarar miljön i alla dess aspekter.
 • Ansvar för biologisk mångfald, minskad skadlig kemikalieanvändning och minskade miljöförstörande utsläpp ska vara vår ledstjärna.
 • Vår strävan ska vara att alla bilar i kommunkoncernens organisation ska drivas med ett minimum av icke CO2 baserade drivmedel.
 • El laddning skall även kunna göras på fler platser i kommunen utanför Eksjö i första hand Mariannelund.
 • Matsvinnet är ett problem. Moderaterna i Eksjö eftersträvar att utbildningssatsningar görs så att matsvinnet minimeras.
 • Kommunens bolag uppmuntra de som vill producera egen elenergi genom att underlätta köp och försäljning av el.
 • Medverka till att Eksjö kommuns beroende av fossila bränslen minskar.
 • Kommunen ska medverka genom upplysning så att det på alla platser där olika former av återvinningsanläggningar i kommunen utnyttjas på ett korrekt sätt. Även den hushållsnära sorteringen behöver upplysningskampanjer för att fungera.
 • Moderaterna i Eksjö vill stimulera byggande av alla former av boende.
 • Eksjö kommun ska ha byggbar mark för bostadsbyggande och tillgodose näringslivets behov av mark.
 • Vi vill korta tiden från idé till färdiga byggnader genom att ha en god planberedskap.
 • Öka konkurrensen och därmed få lägre kostnader.
 • Vi ska se till att våra gång- och cykelvägar är sammanhängande.
 • Vi vill även förbättra och utöka cykelparkeringar vid stationen och våra torg samt busshållplatser. Det ska finnas bra och bekväma cykelparkeringar där man kan lita på att cykeln finns kvar när man återkommer från sin resa.
 • Gatuunderhållet i Eksjö kommun är kraftigt eftersatt och behöver förbättras.

Så här vill vi uppnå detta:

 • Genom en ständig dialog med medborgarna
 • Möjlighet att delta i planeringen och påverka utformningen av sin miljö
 • Genom kommunens bolag uppmuntra egen elproduktion
 • Underlätta köp och försäljning av el, gäller även intresserade företag
 • Skapa förutsättningar för t.ex vindkraft, solceller och andra alternativa energikällor.
 • Att kommunen medverkar till att platser för återvinning används korrekt
 • Kommunen medverkar genom upplysning hur återvinningsstationer används
 • Kommunens fordon ska så långt som möjligt drivas med icke CO2 baserade drivmedel
 • Att kommunens uppdaterade miljöprogram följs
 • Skapa ett upplysningsprogram så användning av skadliga kemikalier kan minimeras
 • Satsningar genomförs så matsvinnet minimeras och i samråd mellan berörda
 • Prioritera inköp av elfordon till Eksjö kommun.
 • Skapa fler laddstationer för bilar inom hela kommunen
 • Följa och utveckla befintligt miljöprogram i kommunen
 • Eksjö kommun ska tillhandahålla attraktiv och byggklar mark
 • Eksjöbostäder ska tillhandahålla bra hyresrätter, även genom nyproduktion
 • Skapa förutsättningar för ägarlägenheter inom kommunen
 • Erbjuda varierat boende, även för de äldre, inom kommunen.
 • Minska bilresandet genom att även i fortsättningen förbättra kvalitén på gång och cykelstråk.
 • Skapa säkra cykelparkeringar där cykeln finns kvar.
 • Förutom ordinarie satsningar på underhåll av gatorna så vill vi också höja statusen på vårt gatunät.