Mål: Moderaternas familjepolitik utgår från att varje vårdnadshavare själv vet vad som är

bäst för deras barn. Vi kämpar för en barnomsorg präglad av valfrihet, jämlikhet och

kvalitet. Våra barn och unga är vår framtid. De har rätt att möta vuxna som ser dem,

respekterar dem och som de känner sig trygga med. Professionell personal med lämplig

utbildning för den viktiga arbetsuppgift de har.

  • De som jobbar inom barnomsorgen, grundskolan och gymnasiet ska ges förutsättningar att hjälpa våra barn och unga att utvecklas och få med sig kunskaper och självförtroende vidare i livet.
  • Det är viktigt att skapa valfrihet inom barnomsorgen och erbjuda lösningar som passar varje familjs behov och önskemål. Eksjö kommun har en barnomsorgspeng som följer barnet, detta ger möjlighet för föräldrarna att själva bestämma hur deras barnomsorg ska se ut, utifrån det utbud som finns. Vi skulle gärna se att utbudet utökas med fler privata lösningar än idag.
  • I de kommunala förskolorna strävar vi efter att ha välutbildad personal med rimligt stora barngrupper. Vi strävar efter att ha en verksamhet i lämpliga lokaler som stimulerar och utvecklar våra barn. Vi moderater har i alla år kämpat för att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg på nätter och helger och lyckades under 2000-talets början förhindra en nedläggning av denna, något vi är stolta över.
  • Vårt mål är att alla elever ska lyckas i skolan. Vi erbjuder lovskola och läxhjälp för att minska antalet elever som går ut nian utan godkända betyg men det räcker inte. För att skolan ska vara kompensatorisk behövs mer lärarledd undervisningstid, något som särskilt skulle gynna de elever som behöver det mest och dessutom leda till att vi hamnar mer i nivå med övriga OECD-länder.
  • Lärarna måste få bättre förutsättningar att utföra sitt huvuduppdrag – undervisa eleverna. I dag fungerar lärare till stor del som administratörer, detta vill vi ändra på!
  • Moderaterna anser att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är viktigt i skolan. Sedan läsåret 2017/2018 har vi infört pulspass på våra grundskolor. Det
  • innebär att varje klass i åk 4-9 har ett pulshöjande pass de dagar de inte har idrott på schemat. Detta är ett forskningsprojekt i samarbete med Högskolan i Halmstad och Region Jönköpings län som går ut på att se kopplingen mellan fysisk aktivitet - ökad kondition – bättre koncentrationsförmåga - högre betyg.
  • Vi moderater värnar om individens rätt att själv få välja livsväg och det gäller även valet av studier och platsen för dessa. Eksjö gymnasium har ett gott rykte och höga meritvärden. Vi vill bidra till att det förblir så för att attrahera ungdomar i vår egen och andra kommuner.
  • Eksjö har ett rikt föreningsliv och många av våra barn och unga är medlemmar i någon förening men det finns också flera som inte har något att göra på fritiden. Vi ser ett behov av att erbjuda dessa ungdomar utmanande och utvecklande aktiviteter efter skolan.