Fritid

Möjligheten till en rik och varierad fri tid ger människor nya perspektiv och upplevelser som bidrar till god livskvalitet och en känsla av sammanhang. Invånarna ska uppleva att de har goda tillfällen till rekreation och möjlighet att utöva sina fritidsintressen. .

  • Invånarna i kommunen ska ha tillgång till olika former av mötesplatser, grönområden och natur.
  • Stöd fritidsintressen som lägger fokus på att aktivera barn & ungdomar.
  • Stärk möjligheterna för invånarna att bli delaktiga och aktiva i kommunen genom att verka för ett brett och varierat fritidsutbud.
  • Verka för att föreningar samverkar mer kring medlemmar och aktiviteter genom gemensamma arrangemang, medlem i flera föreningar, etc
  • Vi vill uppmuntra privata initiativ då det gäller olika typer av fritidsaktiviteter